REGULAMIN SPRZEDAŻY

Sklep internetowy www.morze-mydla.eu dokłada wszelkich starań by dbać o prawa konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystnych dla konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta będą nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta. W związku z tym pragnę poinformować, iż postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta.

[/vc_column_text]

1. WSTĘP

1.1 Sprzedaż produktów kosmetycznych i akcesoriów za pośrednictwem sklepu pod adresem morze-mydla.eu realizuje Julita Siedler-Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Lechicka 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługująca się numerem NIP: 6932171619

1.2 Dane kontaktowe

 • Adres pocztowy:
  Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła
  ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście
 • Adres poczty elektronicznej:
  kontakt@morze-mydla.eu
 • Kontakt telefoniczny: +48 601872861 od poniedziałku do piątku
  (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

1.3 Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i do Przedsiębiorców (wyjątek stanowi punkt 10, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców), korzystających ze sklepu internetowego pod adresem https://morze-mydla.eu, określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w jego asortymencie, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

1.4 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca (Julita Siedler-Szczepańska). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego oraz w punkcie 11 niniejszego regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Dzień roboczy– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Czas realizacji zamówienia– liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym morzemydla.eu, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu
 3. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach zakupów w Sklepie, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca (Usługodawca)– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła z siedzibą w Świnoujściu (72-600), Lechicka 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługująca się numerem NIP: 6932171619
 5. Klient -każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem morze-mydla.eu
 8. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 11. Konto– konto klienta w Sklepie, czyli usługa elektroniczna, opatrzona indywidualnym loginem i hasłem wybranym przez Klienta, zbiór zasobów teleinformatycznych usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 12. Formularz rejestracji– formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia– usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy.
 14. Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub Usługobiorcy
 15. Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827 ze zm.).
 16. Produkt– dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
 17. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Formularz kontaktowy.

3.1 Konto– korzystanie z Konta klienta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę.

 3.1.1 Wypełnienie formularza rejestracji (w formularzu tym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę jego danych tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło).

 3.1.2 W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu wraz z polityką prywatności sklepu.

 3.1.3 Kliknięcie pola Załóż Konto

 3.1.4 Potwierdzenie utworzenia konta następuje poprzez przesłaną automatycznie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej e-mail, wiadomość powitalną zawierającą nadaną przez system nazwę użytkownika oraz link dostępu do konta. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając otrzymany login oraz wybrane przez siebie hasło.

Usługa elektroniczna Konto klienta jest dobrowolna i świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@morze-mydla.eu lub też pisemnie na adres: ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście. Jednocześnie Klient posiada prawo wglądu do treści swoich danych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz posiada możliwość ich poprawiania.

3.2 Formularz zamówienia– korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie kilku kolejnych kroków:

3.2.1 Wypełnienie Formularza Zamówienia.

 3.2.2 Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu wraz z polityką prywatności sklepu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 3.2.3 Kliknięcie na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”. Do momentu kliknięcia pola „Kupuję i płacę” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.3 Formularz kontaktowy to dobrowolna i nieodpłatna usługa elektroniczna. Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z usługi Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy. W celu skorzystania z usługi użytkownik powinien wypełnić umieszczony w serwisie formularz kontaktowy wskazując treść wiadomości lub pytania oraz podając adres poczty elektronicznej, na który Sprzedawca będzie mógł udzielić odpowiedzi. Po wypełnieniu należy wysłać formularz wciskając przycisk „Wyślij”. Po wysłaniu formularza przez Użytkownika System internetowy automatycznie przekazuje drogą elektroniczną jego treść Sprzedawcy oraz wyświetla na stronie internetowej Serwisu internetowego potwierdzenie wysłania formularza. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wypełnionego formularza. Klient ma także możliwość przesyłania wiadomości i zapytań bezpośrednio na adres mailowy sklepu: kontakt@morze-mydla.eu

3.4 Do korzystania ze Sklepu internetowego i jego usług elektronicznych, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:  Internet Explorer z włączoną obsługą Java, lub inna przeglądarka internetowa w aktualnej wersji. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (email).

3.5 Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych podmiotów. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

3.6 Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług elektronicznych dostępnych w Sklepie internetowym pod adresem morze-mydla.eu:

 3.6.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w punkcie 7. Regulaminu) Usługobiorca może składać na pisemnie na adres: ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@morze-mydla.eu

 3.6.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; ewentualnych żądań Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 3.6.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia w serwisie morze-mydla.eu

4.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki, nie zawiera natomiast kosztów dostarczenia towaru. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3 Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

4.4 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

 4.4.1 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 4.4.2 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.1. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

5.1.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Numer rachunku: 59 1090 1492 0000 0001 3195 9657

BANK Zachodni WBK S.A.

 5.1.2 Płatności online za pośrednictwem Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot), zarejestrowana w sądzie rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP:585-12-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN (wpłacony w całości). Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Blumedia.pl, a dostępną formą płatności jest przelew bankowy on-line.

5.2 Terminy płatności: w przypadku wyboru przez klienta płatności przelewem i płatności elektronicznych  klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 6 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

6. KOSZT, SPOSOBY I TERMINY DOSTAW

6.1 Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.

6.2 Dostawa produktów do klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i Płatność” oraz w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez klienta woli związania się umową sprzedaży.

6.3  Zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego towar jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania zamówienia, w następujący sposób:

6.3.1 Za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Standard na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

6.3.2 Za pośrednictwem firmy Poczty polskiej Kurier48 na adres wskazany przez klienta w zamówieniu.

6.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem i płatności elektronicznej od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

7. REKLAMACJA PRODUKTU

7.1 Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zm.).

7.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.3 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na dwa sposoby:

7.3.1 Pisemnie na adres: Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła, ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście

7.3.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@morze-mydla.eu

7.4 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w tym punkcie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Gotowy formularz reklamacyjny dostępny jest w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.

7.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

7.6 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres kontaktowy: Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła, ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście.

8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 8.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 8.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 8.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

 8.2.4 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

 8.2.5 Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Morze Mydła wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

9.1.1 Pisemnie na adres: ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście.

9.1.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@morze-mydla.eu

9.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 9.10 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 9.3.1 Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

 9.3.2 Dla pozostałych umów-od dnia zawarcia umowy.

9.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście.

9.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 9.8.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów związanych z droższą dostawą.

 9.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 9.8.3 W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 9.9.1 W których przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 9.9.2 W których przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

 9.9.3 W których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.10 Wzór formularza odstąpienia od umowy możesz pobrać tutaj: Wzór formularza odstąpienia od umowy
Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3 W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

10.5 W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.6 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

10.7 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

11.1 Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła, z siedzibą w Świnoujściu, ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście, NIP: 6932171619, Regon: 363433249, która jest administratorem danych osobowych.

11.2 Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym m. in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane są przetwarzane, a także możliwych odbiorców danych, zawiera nasza Polityka Prywatności.

11.3 W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem witryny www.morze-mydla.eu

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

12.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 12.2.1 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 12.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Rozporządzenie RODO.

[/vc_column][/vc_row]