Podstawowe cele Polityki prywatności

1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu morze-mydla.eu, zwanego dalej „Serwisem”, w tym jego podstron, administrowanego przez Julitę Siedler-Szczepańską, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Lechicka 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługująca się numerem NIP: 6932171619, zwaną dalej Morzem Mydła.

2.Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach, w tym przy organizowanych konkursach oraz przy składaniu przez Użytkowników zamówień na oferowany przez Morze Mydła towar. Podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

3.Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Julita Siedler-Szczepańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła z siedzibą w Świnoujściu (72-600), ul. Lechicka 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posługująca się numerem NIP: 6932171619.

4. Zasady zbierania danych osobowych
Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych. Natomiast korzystanie z niektórych  usług elektronicznych serwisu jak: Moje Konto, Formularz zamówienia, Formularz kontaktowy wymaga już podania niezbędnych danych osobowych. Wypełnienie formularzy wiąże się z podaniem przez Użytkownika określonych danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.

5.Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania
Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań Morza Mydła wobec Użytkownika. Dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone przez Użytkownika Serwisu.  W przypadku dokonania rejestracji oraz złożenia zamówienia w sklepie internetowym prowadzonym przez Morze Mydła zebrane w ten sposób dane osobowe służą wyłącznie do założenia Konta Klienta, obsługi i realizacji zamówień.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Morze Mydła, jako administratora danych, do przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu, np. na formularzu. Morze Mydła nie udostępnia zgromadzonych danych osobom trzecim, ale jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi np. świadczącemu usługi hostingowe, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych zebranych w ramach Serwisu, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Możliwymi odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego będą:

  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia tylko niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu zrealizowania zamówienia.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym z płatności elektronicznych, Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Użytkownik Serwisu ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Morzem Mydła w sposób wskazany w części zatytułowanej „Kontakt”.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące tzw. ciasteczek znajdują się w Polityce Coocies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu.

9. Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:  Morze Mydła umieszcza na stronach swojego Serwisu tzw. przyciski „Udostępnij” powiązane z serwisem Facebook lub Instagramem. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczana jest ikona odwołująca się do serwisu Facebook lub Instagram. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcję strony, Użytkownik loguje się w serwisie Facebook lub Instagram, w których obowiązuje odrębna polityka prywatności tych firmy.

10. Zabezpieczenie danych osobowych
Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez Morze Mydła przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. Kontakt
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej „Polityki prywatności i plików cookies” prosimy kierować na adres: Julita Siedler-Szczepańska Morze Mydła, ul. Lechicka 7, 72-600 Świnoujście, kontak@morze-mydla.eu